APAZ

Spolu sme silnejší.

Spolu sme silnejší.

Spolu sme silnejší.

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení (ďalej len "APAZ") vznikla v roku 1993 (pôvodný názov bol Asociácia samostatných polikliník Slovenska). APAZ je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým samosprávnym združením polikliník, fyzických a právnických osôb, prípadne iných zdravotníckych zariadení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Poslaním Asociácie je združovať polikliniky a iné zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky v oblasti zamestnávateľskej, odbornej, ekonomickej a legislatívnej. Hlavným cieľom činnosti APAZ je chrániť zákonné práva a záujmy polikliník a iných zdravotníckych zariadení, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich funkcií, zjednocovať ich postup pri vykonávaní zverených úloh, navrhovať Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy riešenie problémov vo všetkých oblastiach ich činnosti. Prezidentom APAZ je v súčasnosti MUDr. Štefan Zelník, PhD. (riaditeľ polikliniky ŽILPO, s.r.o.). Viceprezidentkou APAZ je MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA. Členkou rady je Mgr. Eva Janusová (Poliklinika Mlynská dolina). Poradcom rady je prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. (konateľ polikliniky ŽILPO, s.r.o.).
 
Postavenie členov APAZ je založené na princípe rovnosti a vzájomnej solidarity. Najvyšším orgánom APAZ je Zhromaždenie delegátov. APAZ je financovaná z členských príspevkov svojich členov (členský príspevok  na rok 2020 je dobrovoľný).

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
prezident APAZ

Orgány

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Prezident

Tel: +421 41 652 70 65

e-mail: stefan.zelnik@apaz.sk

MUDr. Monika Pažinková, MBA, MPH

Viceprezidentka

Tel: +421 905 899 482

e-mail: monika.pazinkova@procare.sk

Mgr. Eva Janusová

Člen rady

Tel: +421 911 392 203

e-mail: eva.janusova@apaz.sk

Prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Poradca rady

Tel: +421 903 804 220

e-mail: vladimir.olear@apaz.sk

Hlavné ciele

01

Spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy pri príprave zákonov, rozpočtových pravidiel a iných právnych úprav a zastupovať záujmy polikliník a zdravotníckych zariadení v ich poradných orgánoch.

02

Byť partnerom zdravotným poisťovniam pri vytváraní kritérií zmluvných vzťahov medzi poliklinikami a zdravotníckymi zariadeniami.

03

Vytvárať účelové združenia a spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi na dosiahnutie hospodárskych výhod svojich členov pri nákupe liekov, zdravotníckej techniky, ďalšieho spotrebného materiálu i pri výbere a získavaní investičných celkov.

04

Koordinovať postup polikliník a zdravotníckych zariadení pri plnení zákonom im zverených kompetencií a práv.

05

Zúčastňovať sa na kontrolovaní dodržiavania akreditačných kritérií na akreditovaných pracoviskách.

06

Trvale zabezpečovať výmenu skúseností a vytvárať priestor pri riešení spoločných problémov, odborných záujmov a pod. a na tento účel ustanovovať odborné komisie.

07

Oboznamovať verejnosť so svojou činnosťou a problematikou zdravotníckych zariadení.

08

Zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy členov Asociácie najmä v trojstranných rokovaniach v rámci Rady hospodárskej a sociálnej dohody v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky.

09

Zúčastňovať sa pripomienkového konania návrhov zákona.

„Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“
Andy Warhol

Kontakt

Telefón: +421 41 562 70 65
Pondelok-Piatok (07:00-15:30)

Email: info@apaz.sk
Web: www.apaz.sk

Sídlo: Vysokoškolákov 31
010 08 Žilina
IČO: 45763411
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0038 2836 3753